Home

MMW_4701

Stichting United Moves

Een stichting die maatschappelijk bewustzijn bevorderd van actuele maatschappelijke thema’s bij de Haagse burgers, door professionele dansers, musici en mensen met een kwetsbaarheid samen te brengen, middels dans en muziek en dit ten toon te stellen middels voorstellingen en gastoptredens in de regio Haaglanden. 

Sharon Kleinegris organiseert met haar balletstudio “Balletstudio Sharon Kleinegris“, een uniek project waarin zij een actueel maatschappelijk thema bespreekbaar maakt en een boodschap van social awareness brengt in Den Haag.

The Wonders of Winter

We hopen een voorstelling te maken die voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is. Om dit te realiseren maken we gebruik van herkenbare sprookjes die typisch zijn voor de winter. Delen uit het boek van o.a. Narnia worden gebruikt. Deze verhalen worden door die verschillende generaties herkend, zijn gelezen en/of bekeken in de uitgebrachte films. Deze voorstelling wordt verhalend (verteller) verteld en gedanst door amateurs in alle leeftijden met de ondersteuning van een aantal professionals. Heel veel aandacht zal besteed worden aan de aankleding van het toneel en de inleving van het publiek en dansers. We maken verder gebruik van opnames uit de gelijknamige films en live piano muziek in de avond. In de avond voorstellingen waar meer ouder publiek op afkomt zullen we een winter landschap creëren met muziek van Glazunov. Het decor zal er compleet besneeuwd uit komen te zien met schaatsers en dansers op spitzen. Compleet in aangepaste kostuums die staan voor de elementen in de natuur. Dansers worden gevraagd zelf natuurlijke materialen te leveren als dennenappels, takken en hulst maar ook over aankleding en herbruikbare kostuums en stoffen. Organisaties als Jeugdformaat en Werken voor Welzijn worden benaderd om met of zonder hun cliënten gratis de voorstelling te komen bekijken. We hopen dus op een volle zaalbezetting met mensen die het kunnen permitteren een voorstelling te bezoeken maar ook mensen te betrekken die het minder breed hebben en theaters overslaan en niet te vergeten de zorgverleners een vrolijke start van de kerstdagen te bieden. Vaak worden wij door Jeugformaat benaderd voor het bieden van lessen aan deze kinderen. Nu zullen wij hen benaderen. De Carolusschool zal benaderd worden als buurtschool. Tevens zal de Vincessiusstichting vrijkaarten ontvangen voor hun vrijwilligers die altijd mooi werk leveren. Deze organisaties zijn de buren van United Moves en balletstudio Sharon Kleinegris. Met deze voorstellingen willen we kwetsbaren, de hulpverleners en de “gewone” Haagse burger een fijne kerst wensend.m.v.eenvrijkaarten/of het bijwonen van een dromerige creatieve voorstelling. De subsidie van Cultuurschakel zal hoofdzakelijk gebruikt worden voor het vasthouden van vrije zitplaatsen om kaarten te kunnen schenken en tevens iets bijzonders te maken met verschillende kunstvormen en qua aankleding het een geheel te maken. Iets waar anders nimmer financiën voor zijn. Help ons om dansers een podium te bieden in een hoofdzakelijke klassieke/moderne voorstelling en mensen te verblijden met een theater voorstelling.

The Wonders of Winter i.s.m. Cultuurschakel

We hope to create a performance that is accessible and understandable to everyone. To achieve this, we use recognizable fairy tales that are typical of winter. Parts from the book of Narnia, among others, are used. These stories are recognized by those different generations, have been read and/or watched in the released films. This performance is narrated (narrator) and danced by amateurs of all ages with the support of a number of professionals. A lot of attention will be paid to the decoration of the stage and the empathy of the audience and dancers. We also use recordings from the movies of the same name and live piano music in the evening. In the evening performances that attract more older audiences, we will create a winter landscape with music by Glazunov. The decor will look completely snowy with skaters and dancers on pointe shoes. Complete in custom costumes that represent the elements in nature. Dancers are asked to supply natural materials such as pine cones, branches and holly, but also about decoration and reusable costumes and fabrics. Organizations such as Youth format and Werken voor Welzijn are approached to view the performance for free with or without their clients. So we hope for a full hall occupancy with people who can afford to visit a performance, but also to involve people who are less fortunate and skip theaters, and not to forget to offer the caregivers a happy start to the Christmas season. We are often approached by Youth Format to offer lessons to these children. Now we will approach them. The Carolus School will be approached as a neighborhood school. The Vincessius Foundation will also receive free tickets for their volunteers who always do great work. These organizations are neighbors of United Moves and ballet studio Sharon Kleinegris. With these performances we want to wish the vulnerable, the social workers and the “ordinary” citizen of The Hague a merry Christmas by means of a free ticket/or attending a dreamy creative performance. The subsidy from Cultuur Schakel will mainly be used to retain free seats to be able to donate tickets and also to make something special with different art forms and to make it a whole in terms of decoration. Something for which there is never money. Help us to offer dancers a stage in a mainly classical/modern performance and delight people with a theater performance

Hogwarts, the sequel

FINALLY!
i.s.m. Balletstudio Sharon Kleinegris  en CultuurSchakel stonden wij weer te shinen met 75 man (4-100 jaar oud) in de Nieuwe Regentes!

Een voorstelling die het verhaal vertelt na het laatste deel van Harry Potter.
Waar de nieuwe generatie vol hoop het nieuwe schooljaar bij Hogwarts tegemoet treedt.
Ondanks dat de leerlingen onbevangen het avontuur induiken blijven de docenten, schouwers en klassenoudsten op hun hoede.
Het gevaar is nog niet geweken..

Korte uitleg van dit project:
Vanaf Januari 2022 startten we met een productie waarbij we de moeilijke tijden en het gebrek van connectie probeerden te compenseren door een voorstelling te maken waarbij we iedereen en alle leeftijden bij elkaar brachten. De dansers  trokken we mee in vrolijkheid en het wederom durven dromen van een wereld zonder afstand en zorgen.
Een voorstelling gemaakt voor en met  kids, tieners en volwassenen. Dansers uit heel Den haag participeerden met diverse culturen en achtergronden.

Deze productie kwam wederom tot stand met onze docenten en choreografen die ervaring habben in onze vorige projecten.
Het werken met de amateurs van balletstudio Sharon Kleinegris, dansers uit eerdere projecten van United moves en professionals legden we juist in deze tijden verbindingen.

De focus lag in deze productie op de klassieke technieken maar tevens vulden we aan met hedendaagse stijlen en eigen inbreng.
De repetities werden dan ook gevoed met het meedenken over de verhaallijn, karakters, aankleding en het maken van decor en attributen.

Hogwarts

Periode 2015-2019

De door ons geselecteerde groep jongeren danst al ruim 2 jaar voor UM. Wij hebben besloten gedurende een korte tijd de aandacht naar ‘binnen’ te richten. Wij hebben het afgelopen jaar dan ook gebruikt om de focus te leggen op de technische ontwikkeling van de dansers van deze groep. Wij zijn intensief met hen aan de slag gegaan. Het resultaat is zichtbaar geworden. Wij hebben bovendien geconstateerd dat deze jongeren daadwerkelijk affiniteit hebben met de klassieke en moderne dansvormen. Tevens heeft deze tijd ons doen beseffen hoe waardevol onze doelstelling is en hoe noodzakelijk het is dat er aandacht is voor kwetsbare groepen. De tijd om wederom naar buiten te treden is dan ook aangebroken.

Onze dansers zijn de afgelopen jaren door ons begeleid in velerlei opzicht. Zo leerden zij de Nederland taal, normen en waarden, werden zij geholpen bij sollicitatieprocedures, financiële problemen etc. Door het samen dansen waren zij in staat hun gedachten te verzetten en hun problemen naar de achtergrond te verplaatsen. Zij zijn in dit opzicht inmiddels zo ver gekomen dat zij de gedachte ‘help je medemens’ kunnen doorgeven. Ons doel voor de komende tijd is dan ook om onze dansers in contact te laten komen met de kwetsbare groepen van onze samenleving. Op hun beurt gaan zij deze kwetsbare groepen hopelijk een lach bezorgen, even uit hun isolement halen of op andere gedachten brengen. Zo kunnen deze kwetsbare groepen tijdelijk hun dagelijkse problematiek parkeren door te genieten van een voorstelling waaraan zij -voor zover mogelijk-actief zullen deelnemen!

Meer informatie
Voor vragen en beeldmateriaal kun je contact opnemen via het contactformulier.

© Copyright 2015-2017 Balletstudio Sharon Kleinegris. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft bij Balletstudio Sharon Kleinegris.
Logo: Dwi Tirtadji Graphic Design