Jaarverslag

In 2021 (jan-juli) heeft de stichting een financieel actieve rol gehad.

Er zijn  inkomsten gegenereerd of fondsen aangeschreven.

Het saldo over dat jaar is 165€.

Alle baten en lasten zijn verrekend.

Titel presentatie

Hogwarts, the sequel

Discipline

Dans

Naam artistieke leiding

Sharon Kleinegris

Aantal presentaties

1

Publieksaantal

288

Data presentaties 10-04-2022 ~ 10-04-2022

Naam locatie: DNR. Zaalcapaciteit: 340. Stadsdeel: Segbroek. Aantal deelnemers

Begroot totaal aantal deelnemers

75

Werkelijk totaal aantal deelnemers

80

Begroot aantal amateurs

75

Werkelijk aantal amateurs

80

Begroot aantal Haagse amateurs

75

Werkelijk aantal Haagse amateurs

80

Het doel en de beoogde resultaten van het project Hogwarts, the Sequel voor 2021.

Stichting United Moves heeft de volgende doelstellingen voor 2021 geformuleerd:

In samenwerking met CultuurSchakel konden we voorstellingen aanbieden op locatie!

Eén van onze doelen was om publiek en danser – al is het maar voor even – uit hun corona isolement te halen.

Deze voorstelling betrof een dansvoorstelling die het bekende verhaal Harry Potter en het verloop. meer info, zie voorstellingen.

Honoraria/onkostenvergoeding Begroot

Gerealiseerd

€0,00 € 550,00 € 1450,00

€ 2000,00 € 2000,00

Gerealiseerd

€0,00 € 2913,00 €0,00

€ 2438,00 € 2913,00

Gerealiseerd

€ 288,00 €0,00 € 288,00

Gerealiseerd

€ 250,00 € 544,00

€ 750,00 € 794,00

Gerealiseerd

€0,00 € 45,00 € 0,00

2000
artistieke leiding docentenkosten instuderen

Begroot totaal honoraria Gerealiseerd totaal honoraria

€ 2000,00 € 0,00 € 0,00

Zaalhuur Begroot

Generale repetitie Presentatie Repetitiekosten

Begroot totaal zaalhuur Gerealiseerd totaal zaalhuur

Bijkomende kosten zaalhuur

verkoop tickets theater 1.- p.s.
Begroot totaal bijkomende kosten zaalhuur Gerealiseerd totaal bijkomende kosten zaalhuur

€ 0,00 € 2438,00 € 0,00

Begroot € 0,00

Aankleding Begroot

kostuum decor/rekwisieten

Begroot totaal aankleding Gerealiseerd totaal aankleding

€ 0,00 € 750,00

Promotie Begroot

poster
Begroot totaal promotie Gerealiseerd totaal promotie

€ 45,00

Pagina 3/7

Overige kosten

Begroot

Gerealiseerd

programmaboekjes transportkosten

Begroot totaal overige kosten Gerealiseerd totaal overige kosten

Begroot subtotaal presentatiekosten Gerealiseerd subtotaal presentatiekosten

Overhead

overhead -productiekosten Begroot totaal overhead Gerealiseerd totaal overhead

Begroot onvoorzien

onvoorzien
Begroot totaal onvoorzien

Begrote presentatiekosten

Subtotaal presentatiekosten Overhead
Onvoorzien

Begroot totaal presentatiekosten Gerealiseerde presentatiekosten

Subtotaal presentatiekosten Overhead

Gerealiseerd totaal presentatiekosten

€ 150,00 € 150,00

€ 95,00 € 266,00

€ 300,00 € 361,00

€ 5533,00 € 6356,00

Gerealiseerd

€ 200,00 € 200,00 € 200,00

€ 100,00 € 100,00

€ 5533,00 € 200,00 € 100,00

€ 5833,00

€ 6356,00 € 200,00

€ 6556,00

Begroot € 200,00

Pagina 4/7

Afrekenen Presentatiesubsidie 1

Inkomsten presentatie

Toegangsbewijzen begroot

Totaal toegangsbewijzen begroot

Toegangsbewijzen gerealiseerd

288 x € 15,00
Gerealiseerd totaal toegangsbewijzen

Overige inkomsten
Programmaboekjes Begroot

€ 2400,00

€ 4320,00 € 4320,00

Gerealiseerd

€0,00 € 60,00 €0,00

Gerealiseerd

€ 2400,00 € 2400,00 € 2400,00

Gerealiseerd

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 4860,00 € 6720,00

€ 6556,00 € 6720,00

Totaal programmaboekjes
Begroot totaal programmaboekjes Gerealiseerd totaal programmaboekjes

€ 60,00

Subsidieverleners Begroot

cultuurschakel
Begroot totaal subsidieverleners Gerealiseerd totaal subsidieverleners

€ 2400,00

Sponsoring Begroot € 0,00

Begroot totaal sponsoring Gerealiseerd totaal sponsoring

Begroot totaal inkomsten Gerealiseerd totaal inkomsten

Saldo

Totale presentatiekosten Totale inkomsten

page6image1348030288

Totaal saldo € 164,00

page6image1347812832 page6image1347903120

Kort verslag voor het verloop van het project in 2020 Storyland.

Aantallen

Verwacht aantal Werkelijk aantal
Professionals betrokken bij organisatie project nvt
Vrijwilligers betrokken bij organisatie project
Bezoekers 450
Deelnemers 80

Eventuele toelichting op aantallen

De stichting geeft 200 vrijkaarten weg aan instanties en hoop 300 zitplaatsen te kunnen verkopen.

Resultaat en succes van het project.  Optredens theater de Nieuwe Regentes (Quintus, Visserhuis en de Regenvalk).

Voorbereiding van de pop-up voorstellingen. Wij hebben geïnventariseerd hoe de locaties er uit zagen en de voorstellingen goed afgestemd met de activiteitenbegeleiders. Wij hebben uit de eindvoorstelling een aantal aansprekende stukken geselecteerd. Een verteller heeft deze stukken aan elkaar verbonden. 

Wij hebben optredens verzorgd bij diverse verzorgingshuizen. Zowel van hun als van onze kant werden deze optredens als een succes ervaren. Het publiek bestond onder meer uit dementerende ouderen. Alle ouderen hebben op hun eigen manier genoten. Sommigen gingen heen en weer bewegen op de muziek. Anderen moesten lachen of huilen. Sommigen schreeuwden (ik heb vroeger ook gedanst!) opmerkingen door de zaal. De bejaarden hadden soms goede begeleiding van familie of vrienden en van de organisatie zelf. In de pauze spraken wij bij één van de tehuizen met een begeleider van één van de ouderen. Zij opperde om de dansers door het publiek te laten dansen zodat de ouderen de kostuums van de dansers konden aanraken. Veel ouderen kunnen namelijk niet goed zien en op deze manier konden zij extra genieten. Natuurlijk hebben we dat gedaan. Onze dansers hebben een groot improvisatievermogen. Dat kwam goed uit.   

Vooral de jongste dansers waren erg onder de indruk van de reacties van de ouderen en niet ieder van hen was al eens in een verzorgingstehuis geweest. Het was goed voor hen te zien wat een organisatie het is om zoveel mensen in rolstoelen klaar te zetten voor een voorstelling en hoe zwaar het werk is. Zij gaven aan het een heel bijzondere ervaring te hebben gevonden. De dansers spraken de ouderen nog na afloop over hun ervaringen.  

De ouderen kregen een verhaal over prinsessen, een bal en Pieterpan te zien. De stukken dans werden aan elkaar gepraat door een verteller. Deze liet het publiek raden welke personages aan het dansen waren. Daarmee werd het publiek nog meer betrokken bij de voorstelling. Iedereen had een heel positief gevoel over deze voorstellingen. Men heeft ons gevraagd volgend jaar weer terug te komen.  

Wij hebben het idee een verschil te hebben gemaakt met het geven van de pop-up voorstellingen op locatie. Zowel de dansers als de ouderen waren zeer positief over deze voorstellingen. De ouderen krijgen nooit te maken met dansvoorstelling. Zij krijgen in de activiteitensfeer te maken met bandjes en koortjes maar nooit met dans. Dit was voor hen een unieke ervaring. Voor de jonge dansers was het  zoals gezegd heel goed eens in een verzorgingshuis te komen en te ontdekken hoe het ouderen op zo’n locatie vergaat en welke zorg nodig is. Wij hopen dan ook hier in de toekomst mee door te kunnen gaan.

Wij hebben voor de voorstellingen in de Regentes (op 15 juni en op 7 juli) 100 kaarten weggegeven aan de verzorgingsinstellingen. Daardoor konden de ouderen met familie of begeleideres het eindresultaat ook bekijken. Het was leuk in de zalen van jong tot oud te zien zitten.   

Samenwerking statushouders

Wederom hebben wij gewerkt met statushouders. Omdat deze statushouders in voorgaande jaren door de Nederlandse dansers in United Moves zijn opgevangen, vonden wij de tijd aangebroken dat zij nu iets zouden betekenen voor andere kwetsbare groepen. De statushouders dansten dan ook de hoofdrollen. Bij navraag bleek dat deze statushouders de repetities deze keer als een extra uitdaging hebben ervaren nu zij een nog duidelijkere taak toebedeeld hadden gekregen, te weten kwetsbare ouderen voor een middag uit hun isolement halen. Ook zij hebben na afloop van de voorstellingen contact gelegd met de ouderen voor zover dat mogelijk was.

Verbeterpunten en tegenvallers

Wat is tegengevallen

  1. Wij hebben met een heel groot aantal verzorgingstehuizen contact opgenomen. Sowieso was het in eerste instantie heel moeilijk om de juiste persoon te vinden. Niet elke instelling heeft een activiteitenbegeleider. De juiste personen waren niet de hele week aanwezig. Veel contactpersonen waren in eerste instantie enthousiast. Hun enthousiasme bleef bestaan daar waar het onze inspanning betrof. Het optreden op locatie vonden zij geweldig. Wij hadden echter gehoopt dat zij daartegenover zorg zouden dragen voor een grote opkomst van ouderen bij de voorstellingen in de Regentes. Die medewerking viel tegen. Zij gaven zelf aan dat zij het druk hebben en veelal parttime werken.  Wij waren voor dat stuk afhankelijk van hun inzet en netwerk. Wij denken dat het voor ouderen heel goed is zo nu een voorstelling buitenshuis te hebben.  
  1. Decorstukken vielen veel duurder uit dan verwacht. Wij wilden dat aanvankelijk in eigen beheer houden maar omdat het om grote decorstukken ging hebben wij daarvoor een ontwerpster in de arm genomen. Het decor was uiteindelijk prachtig en functioneel. 
  1. Één van de dansers (Eritrese jongere) die een leading rol had, heeft de groep verlaten terwijl de voorbereiding in een ver gevorderd stadium was. Dat was een grote tegenvaller. We moesten veel veranderingen aanbrengen om dat weer recht te trekken.   

 Acteren   

In tegenstelling tot reguliere dansvoorstellingen hebben de dansers deze voorstellingen moeten acteren. Daarvoor is een drama expert aangetrokken. Zij heeft alle dansers onder meer mimiek aangeleerd. Sommige dansers moesten boos kijken. Anderen bang. Zulke gelaatsuitdrukkingen moeten heel erg overdreven worden, wil dit goed overkomen. Ook heeft de drama expert de dansers stemgebruik bijgebracht. Tijdens de voorstelling moesten de indianen uit het stuk van Pieterpan bijvoorbeeld indianengeluiden maken. De prinsessen moesten leren gillen van blijdschap. Zoiets moet overtuigend gebeuren. Het is opvallend hoe moeilijk dansers dit nog vinden. Zij zijn gewend hun lijf en niet hun stem te gebruiken. Uiteindelijk is het allemaal gelukt.  

In 2021 (jan-juli) heeft de stichting een financieel actieve rol gehad.

Er zijn  inkomsten gegenereerd of fondsen aangeschreven.

Het saldo over dat jaar is 0€.

Alle baten en lasten zijn verrekend.

Het doel en de beoogde resultaten van het project Hogwarts, the Sequel voor 2021.

Stichting United Moves heeft de volgende doelstellingen  voor 2021 geformuleerd:

In samenwerking met CultuurSchakel konden u zo’n ‘pop up’ voorstelling aanbieden op locatie! Deze voorstelling maakt onderdeel uit van het project StoryLand.

Eén van onze doelen is om ouderen – al is het maar voor even – uit hun isolement te halen. Dit willen wij bereiken door hen in hun eigen vertrouwde omgeving een leuke en vrolijke tijd te bezorgen door de genoemde ‘pop up’ voorstelling. Deze voorstelling zal door een kleine groep geselecteerde dansers van onze stichting worden uitgevoerd.

Deze voorstelling betreft een dansvoorstelling die het bekende sprookje van Peter Pan verteld en/of een dansvoorstelling waarin bekende Disney-prinsessen zich voorbereiden op een bal om vervolgens op dat bal te kunnen schitteren naast een mooie prins.

In deze voorstellingen zijn grappen en grollen verwerkt om de relativiteit van het leven dat geen sprookje is te benadrukken.

Eventueel kunnen wij de ouderen ook nog actief deel laten nemen aan de voorstelling.

Na afloop lijkt het ons leuk om met de ouderen in gesprek te gaan onder het genot van een drankje. Wij horen dan graag hoe zij de voorstelling hebben ervaren. Wij hopen tevens op een uitwisseling tussen de ouderen en onze dansers over wat hen in het leven nog meer ‘beweegt’.

De ‘pop up’ voorstellingen bieden wij aan in de periode tussen 15 mei en 15 juni van dit jaar.

De ouderen zullen vervolgens een uitnodigingontvangen voor één van de eindvoorstellingdie op zaterdag 15 juli (middag) en zondag 7 juli (middag) 2019 zullen plaatsvinden in theater De Regentes in de Weimarstraat. Daaraan zullen ook  leerlingen van de balletschool Sharon Kleinegris deelnemen.

Jeugdformaat is de andere doelgroep. De genodigden zijn pleegkinderen die met hun pleeggezin een uitje hebben waar normaal de financien niet voor zijn.

Kort verslag voor het verloop van het project in 2019 Storyland.

Aantallen

Verwacht aantal Werkelijk aantal
Professionals betrokken bij organisatie project nvt
Vrijwilligers betrokken bij organisatie project
Bezoekers 450
Deelnemers 80

Eventuele toelichting op aantallen

De stichting geeft 200 vrijkaarten weg aan instanties en hoop 300 zitplaatsen te kunnen verkopen.

Resultaat en succes van het project.  Optredens verzorgingshuizen /  eindvoorstelling theater de Nieuwe Regentes (Quintus, Visserhuis en de Regenvalk).

Voorbereiding van de pop-up voorstellingen. Wij hebben geïnventariseerd hoe de locaties er uit zagen en de voorstellingen goed afgestemd met de activiteitenbegeleiders. Wij hebben uit de eindvoorstelling een aantal aansprekende stukken geselecteerd. Een verteller heeft deze stukken aan elkaar verbonden.

Wij hebben optredens verzorgd bij diverse verzorgingshuizen. Zowel van hun als van onze kant werden deze optredens als een succes ervaren. Het publiek bestond onder meer uit dementerende ouderen. Alle ouderen hebben op hun eigen manier genoten. Sommigen gingen heen en weer bewegen op de muziek. Anderen moesten lachen of huilen. Sommigen schreeuwden (ik heb vroeger ook gedanst!) opmerkingen door de zaal. De bejaarden hadden soms goede begeleiding van familie of vrienden en van de organisatie zelf. In de pauze spraken wij bij één van de tehuizen met een begeleider van één van de ouderen. Zij opperde om de dansers door het publiek te laten dansen zodat de ouderen de kostuums van de dansers konden aanraken. Veel ouderen kunnen namelijk niet goed zien en op deze manier konden zij extra genieten. Natuurlijk hebben we dat gedaan. Onze dansers hebben een groot improvisatievermogen. Dat kwam goed uit.

Vooral de jongste dansers waren erg onder de indruk van de reacties van de ouderen en niet ieder van hen was al eens in een verzorgingstehuis geweest. Het was goed voor hen te zien wat een organisatie het is om zoveel mensen in rolstoelen klaar te zetten voor een voorstelling en hoe zwaar het werk is. Zij gaven aan het een heel bijzondere ervaring te hebben gevonden. De dansers spraken de ouderen nog na afloop over hun ervaringen.

De ouderen kregen een verhaal over prinsessen, een bal en Pieterpan te zien. De stukken dans werden aan elkaar gepraat door een verteller. Deze liet het publiek raden welke personages aan het dansen waren. Daarmee werd het publiek nog meer betrokken bij de voorstelling. Iedereen had een heel positief gevoel over deze voorstellingen. Men heeft ons gevraagd volgend jaar weer terug te komen.

Wij hebben het idee een verschil te hebben gemaakt met het geven van de pop-up voorstellingen op locatie. Zowel de dansers als de ouderen waren zeer positief over deze voorstellingen. De ouderen krijgen nooit te maken met dansvoorstelling. Zij krijgen in de activiteitensfeer te maken met bandjes en koortjes maar nooit met dans. Dit was voor hen een unieke ervaring. Voor de jonge dansers was het  zoals gezegd heel goed eens in een verzorgingshuis te komen en te ontdekken hoe het ouderen op zo’n locatie vergaat en welke zorg nodig is. Wij hopen dan ook hier in de toekomst mee door te kunnen gaan.

Wij hebben voor de voorstellingen in de Regentes (op 15 juni en op 7 juli) 100 kaarten weggegeven aan de verzorgingsinstellingen. Daardoor konden de ouderen met familie of begeleideres het eindresultaat ook bekijken. Het was leuk in de zalen van jong tot oud te zien zitten.

Samenwerking statushouders

Wederom hebben wij gewerkt met statushouders. Omdat deze statushouders in voorgaande jaren door de Nederlandse dansers in United Moves zijn opgevangen, vonden wij de tijd aangebroken dat zij nu iets zouden betekenen voor andere kwetsbare groepen. De statushouders dansten dan ook de hoofdrollen. Bij navraag bleek dat deze statushouders de repetities deze keer als een extra uitdaging hebben ervaren nu zij een nog duidelijkere taak toebedeeld hadden gekregen, te weten kwetsbare ouderen voor een middag uit hun isolement halen. Ook zij hebben na afloop van de voorstellingen contact gelegd met de ouderen voor zover dat mogelijk was.

Verbeterpunten en tegenvallers

Wat is tegengevallen.

  1. Wij hebben met een heel groot aantal verzorgingstehuizen contact opgenomen. Sowieso was het in eerste instantie heel moeilijk om de juiste persoon te vinden. Niet elke instelling heeft een activiteitenbegeleider. De juiste personen waren niet de hele week aanwezig. Veel contactpersonen waren in eerste instantie enthousiast. Hun enthousiasme bleef bestaan daar waar het onze inspanning betrof. Het optreden op locatie vonden zij geweldig. Wij hadden echter gehoopt dat zij daartegenover zorg zouden dragen voor een grote opkomst van ouderen bij de voorstellingen in de Regentes. Die medewerking viel tegen. Zij gaven zelf aan dat zij het druk hebben en veelal parttime werken.  Wij waren voor dat stuk afhankelijk van hun inzet en netwerk. Wij denken dat het voor ouderen heel goed is zo nu een voorstelling buitenshuis te hebben.
  1. Decorstukken vielen veel duurder uit dan verwacht. Wij wilden dat aanvankelijk in eigen beheer houden maar omdat het om grote decorstukken ging hebben wij daarvoor een ontwerpster in de arm genomen. Het decor was uiteindelijk prachtig en functioneel.
  1. Één van de dansers (Eritrese jongere) die een leading rol had, heeft de groep verlaten terwijl de voorbereiding in een ver gevorderd stadium was. Dat was een grote tegenvaller. We moesten veel veranderingen aanbrengen om dat weer recht te trekken.

Acteren

In tegenstelling tot reguliere dansvoorstellingen hebben de dansers deze voorstellingen moeten acteren. Daarvoor is een drama expert aangetrokken. Zij heeft alle dansers onder meer mimiek aangeleerd. Sommige dansers moesten boos kijken. Anderen bang. Zulke gelaatsuitdrukkingen moeten heel erg overdreven worden, wil dit goed overkomen. Ook heeft de drama expert de dansers stemgebruik bijgebracht. Tijdens de voorstelling moesten de indianen uit het stuk van Pieterpan bijvoorbeeld indianengeluiden maken. De prinsessen moesten leren gillen van blijdschap. Zoiets moet overtuigend gebeuren. Het is opvallend hoe moeilijk dansers dit nog vinden. Zij zijn gewend hun lijf en niet hun stem te gebruiken. Uiteindelijk is het allemaal gelukt.

Financieel verslag

HONORARIA/ONKOSTENVERGOEDING
begroot gerealiseerd
artistieke leiding
3200 3132
instrumentale begeleider
480 521
kunstenaar amateur/pia
2400 2386
theaterbegeleiding
1200 350
7280 6389
ZAALHUUR
generale repetitie
150 208
presentatie
6000 6240
6150 6448
BIJKOMENDE KOSTEN ZAALHUUR
technici 600 487
600 487
AANKLEDING
kostuums 2040 2409
decor 150 1000
rekwisiten 375 550
kap/regime
225 0
2790 3959
PROMOTIE
drukwerk, flyers/posters
300 300
website 0 90
300 390
OVERIGE KOSTEN
transportkosten/huren aanhanger
150 490
programmaboekjes
245 230
buma 0 95
film / foto 0 780
395 1595
OVERHEAD
productiekosten
1100 938
honoraria overig
1500 0
2600 938
BEGROOT ONVOORZIEN
246
BEGROTE PRESENTATIEKOSTEN
subtotaal presentatiekosten
17515 19268
overhead 2600 938
onvoorzien
246
20361 20206

Financieel verslag

HONORARIA/ONKOSTENVERGOEDING
begroot gerealiseerd
artistieke leiding
3200 3132
instrumentale begeleider
480 521
kunstenaar amateur/pia
2400 2386
theaterbegeleiding
1200 350
7280 6389
ZAALHUUR
generale repetitie
150 208
presentatie
6000 6240
6150 6448
BIJKOMENDE KOSTEN ZAALHUUR
technici 600 487
600 487
AANKLEDING
kostuums 2040 2409
decor 150 1000
rekwisiten 375 550
kap/regime
225 0
2790 3959
PROMOTIE
drukwerk, flyers/posters
300 300
website 0 90
300 390
OVERIGE KOSTEN
transportkosten/huren aanhanger
150 490
programmaboekjes
245 230
buma 0 95
film / foto 0 780
395 1595
OVERHEAD
productiekosten
1100 938
honoraria overig
1500 0
2600 938
BEGROOT ONVOORZIEN
246
BEGROTE PRESENTATIEKOSTEN
subtotaal presentatiekosten
17515 19268
overhead 2600 938
onvoorzien
246
20361 20206