Werkzaamheden van de Stichting

Hoe wil de stichting haar doelen bereiken?

Kwetsbare doelgroepen een educatief programma bieden op een creatieve, cultuur sensitieve, anti- stigmatiserende en ontspannende wijze en hen te helpen ‘sneller’ te integreren, socialiseren en / of zich geaccepteerd te voelen.

Voorafgaande aan voorstellingen en optredens creëren we een proces waarbij de verschillende deelnemers actief bezig zijn met het beoefenen van kunstvormen en waarbij de ontmoeting en samenwerking centraal staan.

De kwetsbare doelgroep, op dit moment (jonge) statushouders en (jonge) talenten / professionele dansers worden betrokken bij het creatief proces via workshops waarbij zij als een actief publiek fungeren. Het doel hiervan is dat hun ervaringen input kunnen zijn bij het ontwikkelen van de voorstelling. Tevens draagt het voor de jonge statushouders bij aan het verwerken van hun ervaringen door er op een positieve en creatief uitende manier mee bezig te zijn.

Naast het actieve en creatieve proces, wordt er ook aandacht besteedt aan pedagogische, sociale en cultureel sensitieve aspecten, zoals:

 • discipline,
 • doorzettingsvermogen,
 • zelfvertrouwen,
 • sociale omgangsvormen,
 • mentaliteitsaspecten als; op tijd komen, afspraak is afspraak, geven en nemen,
 • initiatief nemen,
 • artistieke vorming,
 • persoonlijke ontwikkeling,
 • fysieke gezondheid en toestand en
 • acceptatie en waardering.

Diverse thema specifieke voorstellingen maken en uitvoeren voor een breed publiek.

De doelstelling van de stichting is om per kalenderjaar zo’n 3 a 4 voorstellingen te kunnen uitvoeren, welk te aanschouwen zijn voor alle burgers in de regio. Wekelijks wordt hier middels repetities en workshops aan gewerkt. Hiernaast zorgt het bestuur van de stichting voor alle bijkomende werkzaamheden achter de schermen, zoals het reserveren van theaters, artistieke leiding / vormgeving, werven van musici en dansers, onder de aandacht brengen van de voorstellingen, kaartverkoop, aankleding, fondsen aanvragen, benaderen van samenwerkingsrelaties enz.

Het creëren van samenwerkingsprocessen tussen amateur- en professionele musici, dansers en kwetsbare doelgroepen.

Door de wekelijks terugkerende repetities en workshops, waarin een intensieve samenwerking centraal staat, ontstaat er een natuurlijk samenwerkingsproces. Hiernaast vormen zich vriendschappen en andere waardevolle sociale interacties, welk de samenwerking bevorderd, als wel acceptatie, integratie en socialisatie. Er wordt tijdens de repetities / workshops hard gewerkt, maar er is ook ruimte voor gezelligheid en we sluiten altijd af met een hapje en een drankje en een sociaal samen zijn.

Het mogelijk maken van creatieve, kwalitatief hoogwaardige, voorstellingen en gastoptredens, met een maatschappelijke boodschap voor en door kwetsbare doelgroepen, middels dans, beeld en muziek.

Tijdens de repetities / workshops wordt aandacht besteed aan technische dansstijlen, culturele dansstijlen en muziek, achtergronden van de deelnemers, eigen improvisatie middels uiting van eigen ervaringen en achtergronden middels dans / muziek. Op deze wijze ontstaan er specifieke thema’s welk gerelateerd zijn aan de doelgroep en ontstaat er de maatschappelijke boodschap in dans, beeld en muziek.

Het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bovenstaande wordt vanuit de stichting gefaciliteerd door o.a. zorg te dragen voor;

 • eten en drinken tijdens en na de repetities, lessen, voorstellingen en optredens,
 • wanneer nodig vervoer,
 • kleding en schoeisel,
 • verzorging kleding en schoeisel,
 • vergoedingen (maatschappelijk verantwoord i.r.t. thema) musici en professionele dansers,
 • tegemoetkoming huur theater (incl. bijkomende theaterkosten)
 • eventuele tolkenkosten
 • af en toe een ontspannende / culturele activiteit met de performance groep voor de ontmoeting en de band

Stichting United Moves wil doorgaan zoals zij nu bezig is. Dit houdt in het onder de aandacht blijven brengen van de belangen en stigma’s voor kwetsbare doelgroepen zoals jonge statushouders bij de burgers in onze regio, als wel bij de formele betrokken instanties. Om dit te realiseren zal de stichting continu middels thema specifieke presentaties / voorstellingen, bovenstaande op creatieve en kwalitatieve wijze onder de aandacht brengen. Social media wordt door de stichting actief ingezet om aandacht aan de presentaties / voorstellingen te geven, als wel de actuele ontwikkelingen rondom de kwetsbaarheden van de betreffende doelgroep op dat moment.

Verder wil de Stichting samen werken met betrokken instanties om kennis en ervaring uit te wisselen m.b.t. de doelgroep. Het voorzien van informatie uitwisseling op deze wijze versterkt het inzicht in hoe beter om te gaan met de betreffende doelgroep en de belangen scherper te krijgen.

Stichting United Moves streeft naar het opbouwen van (samenwerking)relaties tussen de diverse betrokken instanties en naar continuïteit en eenduidigheid om de dienst-/ hulpverlening naar de betreffende doelgroep te verbeteren.